Wedstrijdreglement

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Glorius BV, met maatschappelijke zetel te 8560 Merkem, Melanedreef 24.
 

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd heeft een duurtijd van tien weken. Deze periode start op 1 mei 2023 om 06u00 en eindigt op 15 juli 2023 om 12u00.
 

Artikel 3 – Spelregels en voorwaarden

1. Om geldig deel te nemen dient de deelnemer de volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen:

  • 15 stempels verzamelen op de stempelkaart
  • De volle stempelkaart indienen in de Glorius box
  • Zijn/haar gegevens volledig invullen

2. Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.

3. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van:

  • personeelsleden van Glorius BV en derden Glorius beroep op doet voor de uitwerking van de actie.
  • Personeelsleden van de winkels waar de BBQ te winnen is.

4. Zijn ook uitgesloten van de actie: personen die deelnemen via een georganiseerde samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door Glorius BV.

5. Elke winnaar en/of gezin dat op hetzelfde adres woont, kan slechts één prijs winnen.

6. De winnaars zijn degene die alle gevraagde contactgegevens hebben ingevuld, een volle stempelkaart hebben ingediend in de Glorius box en vervolgens door een onschuldige hand zijn uitgekozen. 
 

Artikel 4 – Winnaar & prijs 

1. Afhankelijk van het aantal BBQ’s die de slager heeft verzameld, worden er 1 of meerdere winnaars per slager gekozen. De winnaars worden bepaald na validatie van de volle stempelkaart en de ingevulde gegevens.  

2. De te winnen prijs is het volgende: een tafel BBQ van Ofyr t.w.v. € 313.22 (excl. btw). Om de prijs te winnen, zal de slagers contact opnemen met de winnaars.

3. De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 15 juli 2023.

4. De winnaars verklaren door deel te nemen dat Glorius BV hem/haar mag contacteren in het kader van deze wedstrijd.

5. De winnaars worden aan het einde van de actie persoonlijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht op het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven.

6. De prijs is op te halen in de slagerij waar de winnaar zijn of haar stempelkaart heeft ingediend. 

7. In geval van weigering of niet-toekenning van de prijs aan de winnaar, behoudt Glorius BV de prijs en verliest de winnaar alle rechten op schadevergoeding.

8. De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.
 

Artikel 5 – Persoonlijke gegevens 

1. De volgende gegevens worden aan de deelnemer gevraagd:

  • Naam + voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

2. Tenzij expliciet aangeduid door de deelnemer, worden de gegevens niet bewaard in de Glorius BV database en zullen ze enkel tijdens deze wedstrijd worden gebruikt om de uiteindelijke winnaars persoonlijk te contacteren aan het einde van de wedstrijd. Hun gegevens worden daarna gewist.

3. De actie is conform aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst). Deze verordening is in werking getreden op 25 mei 2018 onder de noemer: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (of General Data Protection Regulation, GDPR).

4. De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonsgegevens en kan vragen om eventuele verbeteringen of verwijdering door contact op te nemen met Glorius BV door een e-mail te sturen naar info@Glorius.be.
 

Artikel 6  – Uitsluiting

1. Deelname aan de actie impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van het huidige reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn/haar deelname evenals het verlies van zijn/haar winst in voorkomend geval, zonder dat Glorius BV verantwoordelijk kan worden gesteld. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de actie dan is beschreven in het huidige reglement.

2. Glorius BV kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3.
 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Glorius BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in het geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Glorius.

2. Glorius BV sluit voor zover wettelijk mogelijk iedere mogelijke aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit.

3. Glorius BV kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de actie of van de toegekende prijzen.

4. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn/haar eigen risico gebeurt.

5. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Glorius BV de deelnemingskosten van de actie terugbetaalt.

6. Glorius BV kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.
 

Artikel 8 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Glorius BV de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Glorius BV ontlast van iedere verbintenis.
 

Artikel 9 – Wijziging van de wedstrijd  

Glorius BV behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen. Glorius BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
 

Artikel 10 – Eventuele klachten

1. Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

2. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Glorius BV. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.
 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.

 

Aan